HeadBody
Arama
Teslimat Adresim

Teslimat Adresi Seçiniz


Kategoriler
  Menü Kapat

  Aydınlatma Metni

  ŞEHZADE İNŞ. MÜHENDİSLİK GIDA ÜRN. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

   

  ŞEHZADE İNŞ. MÜHENDİSLİK GIDA ÜRN. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.olarak, sizlere sunmakta olduğumuz hizmetlerimiz ve sair faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi, yüksek bir özen ve hassasiyet ile gerekli hallerde işlemekteyiz. Bu doğrultuda kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca şirketimizin veri sorumlusu ve/veya veri işleyen sıfatını haiz olarak, yalnızca aşağıda belirtilen kapsam çerçevesinde, büyük bir sorumluluk anlayışı ile işlenebilmektedir. Bu metin, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek ve verilerinizin hangi esaslar dâhilinde işlendiği konusunda sizleri aydınlatmak için kaleme alınmıştır.

  1) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

                  Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle internet sitesi, sosyal medya, basılı kopya gibi vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz; satış mağazalarımız, kurumsal internet sitelerimiz, mobil uygulamamız kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da iş ilişkilerimiz sırasında, ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır. Tarafınızla bize temin etmiş olduğunuz ve/veya güncellenebilen, aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenebilmektedir:

   ▪ İsim, soy isim, TCKN, doğum tarihi ve kimliğinizde yer alan diğer verileriniz,

  ▪ Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, ev/iş/depo/firma adresleriniz gibi iletişim verileriniz,

  ▪ Fabrikalarımız ve ofislerimizi ziyaret etmeniz halinde kamera kayıtları görüntüleriniz,

  ▪ Şirketimiz mağaza veya tesislerini, işyerlerini vb. mahalleri ziyaretiniz halinde araç plakası gibi taşıt verileriniz,

   ▪ Tanıtım, reklam, kampanya, sosyal sorumluluk projeleri ve organizasyonlarımız çerçevesinde edindiğimiz görsel/işitsel verileriniz,

  ▪ ŞEHZADE İNŞ. MÜHENDİSLİK GIDA ÜRN. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.iş ortağı, müşterisi, tedarikçisi, distribütörü, tüketicisi olmanız halinde sözleşmelerin ifa olunabilmesi için banka hesap numarası, IBAN, faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz,

   ▪ Sözleşmenin ifası kapsamında edinilen faaliyet belgesi, meslek odası kaydı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi kayıtları gibi sözleşme ilişkisinin kurulması ve ifası ile ilgili olan ticari bilgileriniz

  ▪ Şahsınız tarafından açıklanan ve ŞEHZADE İNŞ. MÜHENDİSLİK GIDA ÜRN. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.ile aranızda kurulan ticari ilişki kapsamında tarafınızca paylaşılan şirket/depo/çalışan sayısı ve şirket iş hacmine ilişkin bilgileriniz

   

  2- Kişisel Verileri İşlenme Amacı;

  Kişisel verileriniz;

  ▪ Ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimize sunulabilmesi, ulaştırılabilmesi ve kampanya, fırsat, tanıtım ve sair bilgilendirmelerin yapılabilmesi,

   ▪ İnternet sitelerimizden daha iyi faydalanmanızı sağlayabilmek için çerezler vasıtasıyla davranış bilgilerinizin elde edilmesi,

  ▪ İç işleyişin sağlanması ve geliştirilmesi,

  ▪ Müşteri, tedarikçi ve iş ortaklarıyla iletişimin sağlanması,

  ▪ Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi,

  ▪ Pazarlama aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,

   ▪ Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,

  ▪ Teknoloji ve altyapı hizmetlerinin alınması,

  ▪ İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi,

  ▪ Kanunun emredici hükümleri gereği emniyet birimleri gibi kamu kurumlarıyla gerekli bilgilerin paylaşılması vb. yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

  ▪ Sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

  ▪ İlgili iş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle, sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması, ticari ilişkiler kurulması, sözleşmeler imzalanması,

  ▪ Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

  ▪ İş stratejilerinin belirlenebilmesi,

  ▪ Tüm çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesi, eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi

  ▪ Sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilebilmesi,

  ▪ Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ve sunulabilmesi,

  ▪ Müşteri taleplerinin yerine getirilebilmesi,

   ▪ Finansal raporlama ve analiz yapılması,

  ▪ Fabrika ve ofislerimizde iş güvenliğinin sağlanması ve acil durum yönetiminin yapılması,

   ▪ İnsan kaynakları politikalarının ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

   ▪ Üçüncü tarafların Şehzade adına yetkilendirilmesi,

  ▪ İş ortakları, müşteriler tarafından talep edilen ve işin yapılması için esas nitelikte olan bilgi ve belgelerin sağlanması,

  ▪ Tedarikçi, distribütör, müşteri ve iş ortakları bakımından; potansiyel tedarikçi, distribütör, müşteri ve iş ortakları ile iletişime geçilebilmesi, sözleşme süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi, ürün ve hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesi, analiz ve raporlama yapılabilmesi, sistemlere kayıt yapılabilmesi, kimlik teyidi yapılabilmesi, yurtiçi/yurtdışı ziyaretlerinin organize edilmesi,

  ▪ Kanuni, adli/cezai takibat işlemlerinin yapılması amaçları ve benzeri başkaca amaçlar ile işlenebilecektir.

   

  Ayrıca, 4857 Sayşılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileriniz işlenebilecek, ŞEHZADE İNŞ. MÜHENDİSLİK GIDA ÜRN. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. ne  ait fiziki ve/veya elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

   

  3) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Kimlere Aktarılacağı

   

  Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat, taraflar arasındaki ticari ilişki ve yukarıda sayılan diğer amaçlarla;

  ▪ Anlaştığımız hizmet sağlayıcı şirketler,

   ▪ Sosyal Güvenlik Kurumu,

  ▪ Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri,

   ▪ Resmi kurum ve kuruluşlar ile adli merciler,

  ▪ Düzenleyici ve denetleyici kurumlar,

  ▪ Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,

  ▪ Yetkilendirdiğiniz temsilcileriniz,

  ▪ Taraflar arasındaki ticari ilişkinin ve/veya sözleşmenin kurulması ya da ifası için gerekli görülmüş merciler,

  ▪ Sigorta şirketleri ve bankalar,

   ▪ Şehzade San. Ve Tic. Ltd. Şti. veya gerektiği takdirde yurtdışında bulunan diğer şirketimiz iştirakleri, ortakları başta olmak üzere, Şehzade San. Ve Tic. Ltd. Şti.  ve iş birliği içerisinde olduğumuz başkaca iş ortaklarımız ya da diğer kamu otoriteleri ile de paylaşılabilecektir.

   

  4) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesindeki Haklarınız

   

  ▪ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

  ▪ Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

   ▪ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

  ▪ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

  ▪ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  ▪ Kişisel verilerinizin KVKK’nın ilgili maddesine göre silinmesini veya yok edilmesini isteme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

   ▪ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

  ▪ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız. 

   

  Söz konusu hakların, kişisel veri sahipleri tarafından www.sehzade.com.tr adresinde yer alan ŞEHZADE İNŞ. MÜHENDİSLİK GIDA ÜRN. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.Kişisel Verilerin Korunması sayfasında belirtilen ve veya sehzade@hs01.kep.tr (kep adresi) yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Bilgilerinize saygılarımızla sunarız. 

                                                                                                                                 

   

  ŞEHZADE İNŞ. MÜHENDİSLİK GIDA ÜRN. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.